Proces zakupu

W tej zakładce poznasz jak wygląda cały proces zakupu Twojego wymarzonego mieskzania. Pomożemy Ci przejść przez to w najefektywniejszy sposób.

Wszystkie aspekty związane z nabywaniem mieszkań budowanych w systemie deweloperskim uregulowane zostały zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2021.1445 z dnia 10.08.2021r.). W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy, która zabezpiecza Nabywcę, reguluje zasady praw Nabywcy, określa środki ochrony wpłat dokonywanych przez Nabywcę, zasady i tryb zawieranych umów deweloperskich, obowiązki przedkontraktowe dewelopera, treści umów, prawa i obowiązki stron umowy.

1. Umowa rezerwacyjna

Podpisanie umowy rezerwacyjnej daje Państwu pewność, iż wybrane mieszkanie nie zostanie sprzedane innej osobie. Pozwala ono również rozpocząć procedurę uzyskania kredytu. 

W biurze przygotowaliśmy do zapoznania dokumenty związane z inwestycją:

 • wzór prospektu informacyjnego, 
 • aktualny stan księgi wieczystej,
 • kopię pozwolenia na budowę,
 • sprawozdanie finansowe dewelopera,
 • projekt budowlany,
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Umowa rezerwacyjna wiąże się z wniesieniem opłaty w kwocie 10 000 zł w ciągu trzech dni od jej podpisania.

2. Finansowanie zakupu

Przewidujemy dwie możliwości:

 1. Finansowanie ze środków własnych - 10 transz wpłacanych na rachunek powierniczy
 2. Finansowanie poprzez kredyt / kredyt hipoteczny – bank przekazuje na rachunek powierniczy fundusze w formie 10 transz, natomiast kredytobiorca spłaca comiesięczne raty w wysokości określonej przez bank.

Naszym klientom umożliwiamy profesjonalną obsługę doradcy finansowego oraz pomoc przy uzyskaniu kredytu na zakup mieszkania.

3. Umowa deweloperska

Formalnym zobowiązaniem pomiędzy deweloperem, a nabywcą jest podpisanie umowy deweloperskiej, która jest zawierana w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (zakończeniu realizacji), a nabywca zobowiązuje się do uregulowania należności na poczet ceny nabycia tego lokalu. Umowa i załączniki, określają szczegółowo harmonogram robót  budowlanych oraz standard robót objętych kosztami.

Na podstawie umowy deweloperskiej, w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dokonanie wpłaty w terminie przewidzianym harmonogramem przez Nabywcę, niezbędne jest pisemne poinformowanie Dewelopera o tym fakcie – w przeciwnym razie mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.

Koszt sporządzenia umowy deweloperskiej i opłaty sądowe pokrywa Deweloper i Nabywca w równych częściach.

Harmonogram wpłat:

 • rata 10% wartości mieszkania /20.08.2022/,
 • rata 10% wartości mieszkania /30.09.2022/,
 • rata 10% wartości mieszkania /16.11.2022/,
 • rata 10% wartości mieszkania /05.02.2023/,
 • rata 10% wartości mieszkania /22.05.2023/,
 • rata 10% wartości mieszkania /28.07.2023/,
 • rata 10% wartości mieszkania /20.09.2023/,
 • rata 10% wartości mieszkania /25.11.2023/,
 • rata 10% wartości mieszkania /15.01.2024/,
 • rata 10% wartości mieszkania, pomniejszona o opłatę rezerwacyjną /29.02.2024/.

4. Umowa przeniesienia własności

Po przeglądzie technicznym i sporządzeniu protokołu odbioru  następuje ostatni etap zakupu mieszkania –podpisanie umowy końcowej. Stanowi ona podstawę do założenia nowej księgi wieczystej dla lokalu i przeniesienia prawa własności na Nabywcę.

Koszt sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości Nabywca.